Nguyễn Nam Thạch

“Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo thường xuyên về kiến thức nghiệp vụ để đảm bảo rằng, việc sản xuất sản phẩm luôn dựa trên thực tế, điều đó giúp sản phẩm tinh gọn, tập trung.”

Nguyễn Nam Thạch

Giám đốc kỹ thuật

back to top