Trương Nguyễn Tường Khánh

“Một sản phẩm tốt là một sản phẩm được tạo ra bởi những con người am hiểu rõ ràng về ý nghĩa và mục tiêu cuối cùng của sản phẩm hơn là được tạo ra chỉ để đáp ứng một nhu cầu nhất thời.”

Trương Nguyễn Tường Khánh

Giám đốc sản phẩm

back to top