Quy trình đăng ký & khấu hao tài sản cố định

Quy trình đăng ký & khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo quy trình sau:

DisposeAsset-4-1.jpg
(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)
back to top