Quy trình thực hiện phân hệ kế toán sổ cái

Việc đầu tiên ta cần làm là thiết lập những thông tin sau:

Ktonsci-3.jpg

Sau đó, ta có thể nhập nhật ký và tiến hành thanh toán/ thu nợ tự động theo quy trình:

 

JournalEntry-1.jpg

Bạn cũng có thể thực hiện việc kết chuyển lãi/lỗ qua chức năng tải nhập sổ cái (Ledger Transfer)

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)
back to top