ENTERPRISE ASSETS MAINTENANCE

Theo dõi work order

 • Các  công  việc  phát  sinh  được yêu cầu bởi khách hàng, nhân viên, giám sát viên.
 • Công việc bảo trì đã lên kế hoạch/dự phòng được thực hiện định kỳ.
 • Theo dõi sự cố, chẩn đoán, giải pháp, chi phí sửa chữa (nguyên vật liệu, giờ công) và lưu dữ liệu sửa chữa thành từ điển.
 • Chi tiết nhân sự và giờ công.
 • Quản lý danh mục các tài sản gồm nơi chốn, người quản lý, hợp đồng bảo trì, lịch bảo trì định kỳ, lịch sử các lần sửa chữa.


Nguyên vật liệu và tồn kho

 • Tích hợp với phân hệ Inventory Control.
 • Tự động lập kế hoạch sửa chữa.
 • Mức tồn tối thiểu phải đặt hàng.
 • Nhà cung cấp.

Bảo trì dự phòng

 • Danh sách các công việc. Có thể thêm hoặc sửa đổi.
 • Kế hoạch. Có thể thêm hoặc sửa đổi.
 • Tự  động  tạo  ra  các  công  việc  bảo  trì  dựa trên kế hoạch định trước.
 • Tự động ra các nhắc nhở cho bảo trì.

Nhân viên bảo trì

 • Danh sách nhân viên với thông tin chi tiết.
 • KPI của nhân viên.

Truy vấn và báo cáo

 • Cho phép người sử dụng tạo báo cáo đặc thù theo bất kỳ tiêu chí nào.
 • Phân tích, định dạng và in nhanh các báo cáo.

untitled-1.jpg

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến