FREIGHT MANAGEMENT SYSTEM

Các chức năng chính

 • Quản lý Bill chứng từ vận chuyển cho đường biển (sea), đường không (air) và đường bộ (trucking). Quản lý toàn bộ thông tin của vận đơn. Cho phép in ra các vận đơn chứng từ cho đại lý, hãng tàu.
 • Quản lý hóa đơn về doanh thu, chi phí. Cho phép in ra bảng chi tiết doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho từng đơn hàng (job), Pre-Alert, Working sheet, Bill List, Cargo Manifest…
 •   Shiiping Advice theo ETA với số ngày định trước.
 • Hỗ trợ đa tiền tệ, quản lý tỷ giá ngày và tỷ giá tháng của các ngoại tệ đối với đồng tiền cơ sở. Quy định được mức sai biệt tỷ giá.
 • Khả năng phân tích linh động và mạnh mẽ. Phân quyền chức năng và dữ liệu chặt chẽ theo người dùng và nhóm người dùng.

Thông tin tham chiếu

 • Danh mục shipper, consignee, agent, carrier gồm mã, tên, địa chỉ, thông tin phân tích.
 • Danh mục tàu mẹ, tàu con. Danh mục saleman.
 • Danh mục các quốc gia, thành phố và cảng.
 • Danh mục các loại hình dịch vụ mà công ty cung cấp cho khách hàng cùng thông tin phân tích.
 • Danh mục đơn vị tính, danh mục tài khoản kế toán.
 • Danh mục phân loại phân tích và mã phân tích.

Tích hợp với hệ thống kế toán

 • Dữ liệu sau khi in hóa đơn sẽ tự động chuyển sang sổ cái kế toán chỉ bằng một nhấp chuột mà không cần nhập lại. Bộ phận kế toán chỉ cần kiểm tra dữ liệu, bổ sung các thông tin cần thiết trườc khi post vào sổ cái.
 • Sẵn sàng tích hợp với phần mềm kế toán sẵn có thông qua Giao Diện Sổ Cái.

Quản lý công nợ và sổ cái

 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả, ngày đến hạn thanh toán và phân tích tuổi nợ.
 • Định khoản các bút toán khác như chi phí nhân viên, thuê văn phòng, khấu hao …
 • Báo cáo sổ chi tiết, cân đối kế toán, cân đối phát sinh, chi tiết bút toán, kết quả kinh doanh.
 • Cho phép định nghĩa các định khoản kết chuyển tự động vào cuối kỳ.
 • Tự động định khoản chênh lệch tỷ giá.
 • Thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra. Tích hợp với phần mềm báo cáo thuế của chi cục thuế.

Báo cáo tổng hợp

 • Các báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho từng khách hàng, đại lý, loại dịch vụ, saleman (sale performance) được thể hiện ra Pivottable của Excel cho phép người dùng dễ dàng phân tích dữ liệu, ra quyết định kinh doanh.

Khả năng tich hợp và mở rộng

 • Có thể chạy trong mạng cục bộ hay chạy từ xa / intranet / internet. Công nghệ vượt trội cùng hệ quản trị CSDL SQL Server tiên tiến hoàn toàn cho phép thực hiện điều này.
 • Báo cáo phân tích tùy biến được thiết kế theo dạng báo cáo truy vấn tùy biến bằng công cụ TVC Universal Web Query Designer. Ngưởi dùng tự thiết kế báo cáo truy vấn theo yêu cầu của mình.

 

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Hỗ trợ trực tuyến