QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHÂN HỆ KẾ TOÁN SỔ CÁI

Việc đầu tiên ta cần làm là thiết lập những thông tin sau:

Ktonsci-3.jpg

Sau đó, ta có thể nhập nhật ký và tiến hành thanh toán/ thu nợ tự động theo quy trình:

JournalEntry-1.jpg

Bạn cũng có thể thực hiện việc kết chuyển lãi/lỗ qua chức năng tải nhập sổ cái (Ledger Transfer)

(Nguồn: Ta Vi Co Ltd.)

Comments

comments

Comments are closed.

Hỗ trợ trực tuyến