Quy trình bảo quản tài sản

Quy trình bảo trì tài sản được thực hiện theo quy trình sau:

05-04-20119-28-04AM-2.jpg

(Nguồn: Ta Vi Co., Ltd)

back to top