Mr. Nguyễn Nam Thạch

Giám đốc kỹ thuật

"Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo thường xuyên về kiến thức nghiệp vụ để đảm bảo rằng, việc sản xuất sản phẩm luôn dựa trên thực tế, điều đó giúp sản phẩm tinh gọn, tập trung."


Ban lãnh đạo

Tổng giám đốc
Giám đốc sản phẩm
Giám đốc phát triển kinh doanh
Trưởng ban dự án
Trưởng ban hỗ trợ khách hàng
hotline hotline Hotline
02873000093