Mr. Trương Nguyễn Tường Khánh

Giám đốc sản phẩm

"Một sản phẩm tốt là một sản phẩm được tạo ra bởi những con người am hiểu rõ ràng về ý nghĩa và mục tiêu cuối cùng của sản phẩm hơn là tạo ra để chỉ đáp ứng một nhu cầu nhất thời."


Ban lãnh đạo

Tổng giám đốc
Giám đốc kỹ thuật
Giám đốc phát triển kinh doanh
Trưởng ban dự án
Trưởng ban hỗ trợ khách hàng
hotline hotline Hotline
02873000093